UltraGene® Assays for SARS CoV-2

SARS CoV-2 Detection

UltraGene Assay SARS-CoV-2 PrimeChek

CE-IVD

UltraGene Assay SARS-CoV-2 Universalis

CE-IVD

SARS CoV-2 Variants Screening

UltraGene Assay SARS-CoV-2 VOC Screening & Determination

CE-IVD
Scroll to Top